Privacy­verklaring

Privacywetgeving (AVG / GDPR)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig.
De wet kent drie belangrijke thema’s:
1. Het bewaren van persoonsgegevens
2. Het beschermen van persoonsgegevens
3. Het melden van datalekken melden bij de toezichthouder

Hieronder vind je de privacyverklaring van Inzicht in Jezelf.

Privacyverklaring
Inzicht in Jezelf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Inzicht in Jezelf
Contactpersoon: Willianne van Strijen
Telefoon: 06 – 27 44 03 76

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inzicht in Jezelf verwerkt je persoonsgegevens nadat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inzicht in Jezelf verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is in verband met afspraken/coachtrajecten

Geautomatiseerde besluitvorming
Inzicht in Jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inzicht in Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
• persoonsgegevens: 7 jaar > o.a. belastingwetgeving
• adres: 7 jaar > o.a. belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
Inzicht in Jezelf verstrekt geen gegevens aan derden tenzij het gaat om een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inzicht in Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inzicht in Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Willianne van Strijen

Wil je meer over mij, mijn werk- en levenservaring en de opleidingen die ik heb gevolgd weten?